تارا افزار پارس دارای پيشينه ۳۱ ساله در زمينه ارائه خدمات حسابداری ، حسابرسی و نگهداری از دفاتر شركت ها و كارخانجات می باشد و كليه عمليات ثبت، تحرير و مكانيزه نمودن اطلاعات و همچنين جمع آوری مدارك و اطلاعات، قيمت گذاری موجودی كالاها، پلاك كوبی اموال، تشكيل پرونده های پرسنلی ، تهيه گردش فرمهای مورد استفاده در واحدهای تجاری ، فرمول های توليد ، اتوماسيون و بهينه سازی روند حسابداری صنعتی و بازرگانی را انجام می دهد.
گروه حسابداري اين شركت آمادگی ارائه كليه خدمات حسابداری و حسابرسی به واحدهاي صنعتی ، تجاری و بازرگانی می باشد. اين خدمات مي تواند در محل شركت شما يا در دفاتر تارا افزار پارس صورت بگيرد.